Komunikacja w organizacji

Kultura organizacyjna firmy powszechnie określana jest jako zbiór norm społecznych oraz systemów wartości, a także odpowiednie warunki klimatyzacyjne lub schemat zachowania. Właściwa kultura organizacyjna firmy jest elementem, który wspiera integrację pracowników, pozwala na lepsze zrozumienie misji i strategii danej organizacji, powstanie jednakowych sposobów pomiaru oraz oceny efektów działań, wytworzenie jednolitej komunikacji w organizacji za pomocą języka i aparatu pojęciowego. Pozwala ona również unikać konfliktów i negatywnych emocji. Kultura organizacyjna firmy zależna jest także od miejsca, ponieważ właściwie rozplanowana przestrzeń ma wpływ na komunikację w organizacji.

Do stworzenia kultury organizacyjnej firmy konieczne jest ustalenie systemu wartości, który będzie autentyczny i stosowany w codziennym funkcjonowaniu. Należy również ustalić wizję oraz misję opierające się na wyżej opisanych wartościach. Istotne jest również, by miały one odzwierciedlenie w działaniach firmy. Sam proces rekrutacji także powinien odbywać się w oparciu i wartości przedsiębiorstwa, co umożliwia wybranie osób pasujących do kultury organizacji firmy. Ponadto ważne okazuje się stworzenie narracji firmy, która będzie znaczącym elementem wizerunku.

Komunikacja wewnętrzna w organizacji

Komunikacja wewnętrzna w organizacji to istotny element w motywowaniu pracowników oraz informowaniu ich o wszelkich zmianach. Komunikacja osadzona w dziale HR wspomaga przepływ informacji dotyczących tematów pracowniczych i socjalnych. Jeśli chodzi o komunikację w marketingu, ma ona wspierać akcje promocyjne i reklamowe, które prowadzone są w otoczeniu zewnętrznym firmy, a pracownicy traktowani są w tym przypadku jak klienci wewnętrzni.  Komunikacja w organizacji może dotyczyć także Public Relations. Osadzenie jej w tych strukturach wpływa na utrzymanie spójności oraz synergii w zewnętrznej i wewnętrznej komunikacji.

Jak sprawić, by komunikacja wewnętrzna w organizacji była skuteczna? Ważna jest tutaj świadomość i zaangażowanie kadry menedżerskiej w dwustronną komunikację z pracownikami. Owocuje to większym zaangażowaniem pracowników, a także efektywnością. Dobrze sprawdzają się w tym wypadku odbywające się co kwartał spotkania z prezesem zarządu. Dzięki temu pracownicy mogą wyrazić swoje zdanie i otrzymać informację zwrotną, co wpływa na poczucie, że ich opinie i sugestie są wartościowe. Komunikacja w organizacji skierowana jest do pracowników przedsiębiorstwa, rady nadzorczej, instytucjonalnych form reprezentacji załogi oraz akcjonariuszy.

Komunikacja w organizacji może być prowadzona za pomocą różnorodnych kanałów. Należą do nich biuletyn wewnętrzny, informatory, tablica ogłoszeń czy poczta e-mail, prasa zakładowa. Wykorzystywane są także plakaty, szkolenia, Intranet czy radiowęzeł. Kierownictwo może także składać pracownikom nieformalne wizyty w miejscu pracy. Komunikacja wewnętrzna w organizacji  powinna być nastawiona na sprzężenie zwrotne.

Empatyczna komunikacja

Coraz większą popularność w organizacjach zdobywa również empatyczna komunikacja, czyli porozumienie bez przemocy. Opiera się ona na słuchaniu i zrozumieniu. W empatycznej komunikacji dąży się do zrozumienia drugiego człowieka niezależnie od pozycji, jaką zajmuje on w organizacji. Istotna jest tu chęć zrozumienia słów, ale i intencji, jakie się za nimi kryją. Dzięki takim elementom komunikacja w pracy staje się bardziej efektywna dla każdej ze stron. Ponadto komunikacja empatyczna opiera się na szczerości, która pozwala na poczucie bezpieczeństwa i utrzymywanie się pozytywnej energii w pracy. Wszystko to wspiera potencjał pracowników.

Aby komunikacja empatyczna mogła zostać wykorzystana w praktyce, trzeba wykluczyć czynniki utrudniające nawiązanie porozumienia, do których należy ocenianie innych osób, wyrażanie ocen moralnych, porównywanie, rywalizacja i litość. Szkodliwe jest również narzucanie innym własnych sposobów wykonywania danych czynności, wyręczanie w ich wykonywaniu czy udzielanie rad.

Taka komunikacja w firmie może być niestety blokowana przez również przez brak chęci drugiej osoby. W takim wypadku próbować dotrzeć do jej intencji. Komunikacja empatyczna najtrudniejsza bywa w kontaktach z przełożonym, choćby ze względu na obawy pracownika. Warto, aby dokształcił się on przed włączeniem takiego typu rozmów, choćby za pośrednictwem warsztatów, czy odpowiednich lektur.  Aby komunikacja empatyczna zachowała spójność, należy ją stosować w stosunku do wszystkich osób, z którymi się pracuje.

Umiejętności interpersonalne w organizacji

Komunikacja w pracy wiąże się również z umiejętnościami interpersonalnymi, te z kolei są również istotne w procesie rekrutacji. Umiejętności te to kompetencje miękkie, dotyczące relacji z ludźmi. Zalicza się do nich zdolności komunikacyjne, asertywność, zdolności negocjacyjne, umiejętność radzenia w sytuacjach konfliktu. Do umiejętności interpersonalnych zaliczają się również zdolności adaptacyjne i zarządzanie zespołem. Dokładnie ich ocenienie nie jest łatwe, jednak to bardzo ważny element pracy w każdym przedsiębiorstwie. Coraz częściej są także brane pod uwagę w procesach rekrutacyjnych, szczególnie w przypadku osób, które mają zarządzać pracą innych. U takich osób wiedza specjalistyczna powinna iść w parze z umiejętnościami komunikacyjnymi.

Umiejętności interpersonalne są szczególnie pożądane w nowoczesnych przedsiębiorstwach, w których cenione jest szybkie przystosowanie się do zmian oraz kreatywność. Pozwalają one na dostosowanie się do zmiennych warunków, a także rozwiązywanie ewentualnych konfliktów. Pracownicy przeprowadzający proces rekrutacji poszukują osób z rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, ponieważ potrafią one stworzyć zgrany zespół pracowników.

Umiejętności interpersonalne mogą być rozwijane przez pracowników indywidualnie każdego dnia podczas kontaktów z innymi ludźmi oraz ich analizę. Przedsiębiorstwa często organizują również liczne kursy czy szkolenia prowadzone przez wykwalifikowane w tym obszarze osoby.  Ważne w tym obszarze są ćwiczenia idące w parze z wiedzą teoretyczną.

Kongres Profesjonalistów HR

Kwestie takie jak komunikacja w organizacji, w tym komunikacja empatyczna  w kulturze organizacyjnej firmy zostaną omówione podczas Kongresu Profesjonalistów HR, który odbędzie się w Warszawie w dniach od piątego do szóstego grudnia. Nasi eksperci skupią się także na kwestiach takich, jak wzmacnianie wartości  w firmie, tworzenie skutecznych komunikatów czy dążenie do maksymalizacji efektywności biznesowej. Podczas kongresu omówiony zostanie także proces rekrutacji oraz wiele zagadnień z nim związanych. Zachęcamy do udziału!